OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Ukraine, m. Kijów,

Ukraina, m. Kijów,

ul. Sołomiańska,

lok. 3/807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Uzyskanie licencji na Ukrainie 2017-07-24 21:37:33

 

Nasza firma oferuje usługi w zakresie uzyskania licencji i konsultacji wobec dotrzymywania licencyjnych warunków, przygotowanie podmiotu do sprawdzenia zgodności z warunkami licencji, odwołanie decyzji ogranu kontolnego. Mając wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu licencji i reprezentacji przed organamu kontrolnymi, zapewniamy i gwarantujemy jakość świadczonych przez nas usług.

Zamawiając u nas usługi z uzyskania licencji Państwo mogą otrzymać nie tylko licencję na określony rodzaj działalności, ale również kompleksową analizę wykonania przez zamawiającego warunków licencyjnych i sugestii na temat wywiązania się z nich.

 

Różnice w przepisach prawnych i regulacjach organów państwowych  - to oczywiście bariera, ale nie wtedy, gdy ma się w gronie partnerów firmę prawników i księdowych rozmawiających w języku ojczystym klientów. Zachęcamy do współpracy.

 

Podstawowe definicje:

Zdobywca licencji – podmiot, który podaje do prganu licencjonowania wniosek o uzyskanie licencji wraz z potwierdzającymi dokumentami zgodnie z wymogami określonych warunków wydania licencji.

Licencjobiorca – podmiot, który ma licencję na prowadzenie, ustanowionego przez prawo, rodzaju działalności gospodarczej.

Warunki wydania licencji – akt prawny Gabinetu Ministrów Ukrainy, przepisy którego ustanawiają zamknięty katalog wymóg, obowiązujących licencjobiorcę i wyczerpujący wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o uzyskanie licencji.

Licencja – dokument, wydawany przez organ licencjonowania, na prawo prowadzenia przez podmiot określonego rodzaju działalności, który podlega licencjonowaniu w formie elektronicznej (wpis o uzyskaniu licencji w Jedynym Krajowym Rejestrze osób prawnych i jednoosobowej działalności gospodarczej) lub na papierze.

Licencjonowanie – środek krajowej regulacji prowadzenia rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają licencjonowaniu, skierowany na zapewnienie realizacji jedynej krajowej polityki w zakresie licencjonowania, obrona gospodarczych i społecznych interesów państwa, społeczeństwa i indywidualnych konsumentów.

Cofnięcie licencji – pozbawienie licencjobiorcy praw na prowadzenie rodzaju działalności gospodarczej, które podlegają licencjonowaniu w drodze przyjęcia przez organ licencjonowania decyzji o cofnięciu jego licencji.

Zdobywca licencji podaje wniosek o uzyskanie licencji do organu licencjonowania według określonej poprzez warunki wydania licencji formy oraz dokumenty, przewidziane warunkami wydania licencji prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Na dzień 07.10.2015 roku licencjonowaniu podlegają poniższe rodzaje działalności gospodarczej.

 

Wyraz rodzajów działalności, podlegających licencjonowaniu:

 Rodzaj działalności, podlegającej licencjonowaniu

Termin obowiązywania licencji 

 1

 działalność bankowa

bezterminowa

 usługi finansowe (nie stosuje się profesjonalnej działalności na giełdzie papierów wartościowych)

bezterminowa

 profesjonalna działalność na giełdzie papierów wartościowych

 bezterminowa

 działalność w zakresie telewizji i radia

dostawca usługi programowej - 10 lat;

transmisja kablowa - 10 lat;

transmisja satelitarna - 10 lat;

transmisja nażywo - 7 lat.

działalność w zakresie energii elektrycznej, oprócz działalności z dostaw energii elektrycznej przez nieregulowanej taryfie (dostawa przez niezależnego dostawcę) i w zakresie wykorzystania energii jądrowej

 w zakresie energii elektronicznej - bezterminowa;

 w zakresie wykorzystania energii jądrowej – 3 lata.

 działalność edukacyjna instytucji edukacyjnych

 bezterminowa

 produkcja i handel alkoholem etylowym, koniakiem i alkoholem z owoców, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

 wytwarzanie alkoholu etylowego, koniakowego, owocowego, spirytusu etylowego rektyfikowanego z winogrona, spirytusu etylowego rektyfikowanego owocowego, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, surowców-spirytusu z winogrona, owoców - 5 lat;

 import, eksport, handel hurtowy napojami alkohowymi i wyrobami tytoniowymi – 5 lat;

handel detaliczny napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi – 1 rok;

 Działalność w zakresie telekomunikacji, świadczenia kryptograficznej ochrony informacji (z wyjątkiem usług podpisów elektronicznych) oraz ochrony technicznej informacji, zgodnie z listą, ustaloną przez Gabinet Ministrów Ukrainy

 W zakresie telekomunikacji - 5 lat; 

W zakresie świadczenia kryptograficznej ochrony informacji - bezterminowa.

 Budowa obiektów IV i V kategorii złożoności

 

Uzyskanie po raz pierszy - 3 lata;

Kolejne razy - 5 lat.

10 

 produkcja leków, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, import leków
 (z wyjątkiem substancji czynnych)

bezterminowa

11 

 produkcja i naprawa broni palnej niewojskowego przyznaczenia i amunicji, broni białej, broni pneumatycznej o kalibrze ponad 4,5 mm i prędkości pocisku 100 metrów na sekundę; handel bronią palną niewoskowego przyznaczenia i amunicją ku niemu, białą bronią, bronią pneumatyczną o kalibrze ponad 4,5 mm i prędkości pocisku 100 metrów na sekundę; produkcja specjalnych środków, naładowanych substancjami łzowego i drażniącego efektu, obrony indywidualnej, aktywnej obrony i ich sprzedaży

 bezterminowa

12 

 Produkcja materiałów wybuchowych przemysłowego przyznaczenia według listy, wyznaczonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy

bezterminowa

13 

 świadczenie usług i wykonanie robót przeciwpożarowego przyznaczenia według listy wyznaczonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy

 bezterminowa

14 

 działalność wobec postępowania z bardzo niebezpiecznymi substancjami i niebezpiecznymi odpadami zgodnie z listą zatwierdzoną przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Nie podlega  licencjonowaniu przechowywanie (gromadzenie) przez podmiot gospodarczy odpadów niebezpiecznych przez nich utworzonych, jeśli w ciągu jednego roku od daty powstawania odpadów niebezpiecznych są przekazywane do podmiotów gospodarczych, które mają licencję na prowadzenie działalności w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi

bezterminowa

15 

 praktyka medyczna

bezterminowa

16 

 działalność banków krwi pępowinowej, innych tkanek i komórek ludzkich zgodnie z listą zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

 bezterminowa

17 

praktyka weterynaryjna

bezterminowa

18 

 prowadzenie loterii

bezterminowa

19 

 działalność agencji turystycznej

 bezterminowa

20 

 pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą

 bezterminowa

21 

 rybołówstwo przemysłowe, z wyjątkiem wód śródlądowych i rzek

 bezterminowa

22 

 uprawa roślin, zawartych w tabeli I listy środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, zatwierdzonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy; wypracowanie, produkcja, wytwarzanie, magazynowanie, transport, zakup, sprzedaż, import na terytorium Ukrainy, wywóz z terytorium Ukrainy, użytkowanie, zniszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, wniesionych do powyższej listy

 5 lat

23 

 działalność związana z rozwojem, produkcją, dostawą specjalnych środków technicznych do usuwania informacji z kanałów komunikacyjnych i innych środków technicznych  otrzymujących informacje (kryteria przynależności i listę środków technicznych otrzymania informacji wyznaczają się przez Gabinet Ministrów Ukrainy po zasięgnięciu opinii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy)

bezterminowa

24 

 przewóz osób, towarów niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych, transporten rzecznym, morskim, drogowym, kolejowym i lotniczym; międzynarodowy przewóz osób i towarów transportem drogowym

bezterminowa

25 

 Zewnętrzna-gospodarcza działalność

 Wydawana na termin niezbędny dla wykonania zewnętrzno-gospodarczej umowy, ale nie później niż ostatniego dnia roku kalendarzowego

26 

 Transportowanie ropy i produktów ropowych rurociągiem

bezterminowa

27 

 transport i dystrybucja gazu ziemnego, gazu (metanu) złóż węgla, jego składowania, powyżej poziomu ustalonego przez warunki wydania licencji oraz dostawa, z wyjątkiem dostawy gazu ziemnego, gazu (metanu) złóż węgla według nieuregulowanej taryfy

 bezterminowa

28 

 scentralizowane zaopatrzenie w wodę i odwodnienie, z wyjątkiem scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i odwodnienia według nieregulowanej taryfy

 bezterminowa

29 

 wytwarzanie energii cieplnej, transport energii cieplnej za pośrednictwem głównej i lokalnej sieci ogrzewania i  zaopatrzenia ciepłem, z wyjątkiem produkcji, transportu i dostaw energii cieplnej według nieregulowanej taryfy

bezterminowa

30 

 Działalność ochroniarska

bezterminowa

 

Ustawa Ukrainy „o  licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej” z 2 marca 2015 r- reguluje stosunki w zakresie licencjonowania rodzajów działalności gospodarczej, określa zamknięty katalog rodzajów działalności gospodarczej, podlegających licencjonowaniu, ustanawia jednolitą procedurę uzyskania licencji, nadzór i kontrolę w zakresie licencjonowania, odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących licencjonowania rodzajów działalności gospodarczej.

Moc prawna ustawy nie dotyczy procedury wydawania, przedłużania i cofania licencji dla prowadzenia następujących rodzajów działalności gospodarczej:

 1. Działalność bankową, realizowaną na podstawie ustawy Ukrainy „o bankach i działalności bankowej”;
 2. Działalność w sferze telewizji i radia, realizowaną na podstawie ustawy Ukrainy „o telewizji i radiu”;
 3. Produkcja i handel spirytusem etylowym, koniakowym i owocowym; napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi, realizowany na podstawie ustawy Ukrainy „o krajowej regulacji produkcji i obrotu spirytusu etylowego, koniakowego i owocowego; napojów alkogolowych i wyrobów tytoniowych”

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących licencjonowania przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń Administracyjnych Ukrainy i Kodeks Karnego Ukrainy:

W Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych Ukrainy – ogólna odpowiedzialność określona w art. 164. Naruszenie procedury prowadzenia działalności gospodarczej. Sankcja: grzywna 17 000 – 34 000 hrywien z konfiskatą gotowej produkcji, środków produkcji, surowców i pieniędzy otrzymanych w wyniku popełnienia wykroczenia administracyjnego.

W Kodeksie Karnym Ukrainy – są artykuły, które określają odpowiedzialność za naruszenia w zakresie obrotu narkotyków i prekusorów, broni palnej.

Jednocześnie, oprócz powyżej wspomnianych rodzajów działalności są warunki wydania licencji i w określonych sytuacjach odrębne przepisy, które dodatkowo ustanawiają odpowiedzialność podmiotów gospodarczych.

Uzyskanie licencji dla każdego z powyżej opisanych rodzajów działalności gospodarczej jest warunkiem koniecznym dla legalnego prowadzenia biznesu i jego konkurencyjności.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

NASI KLIENCI

 • Antekstroj

  Antekstroj

 • Stowarzyszenie organizacji medycznych

  Stowarzyszenie organizacji medycznych

 • Best Link

  Best Link

 • BICHELS

  BICHELS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UZYSKAJ DARMOWĄ KONSULTACJĘ

JESTEŚMY ZAWSZE NA KOMUNIKACJĘ W MESSENGERS

+38 067 469 86 10


PO PROSTU KLIKNIJ:


lub

Wypełnij ankietę skontaktujemy się z Tobą

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message